Zen Kimono, 24' x 24"

Next


© Susan McGehee 2018